Izvršni direktor

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:


1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
8. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
10. preduzima odgovarajude radnje iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju,
11. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja,
12. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
13. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
14. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
15. odobrava službena putovanja u zemlji,
16. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa odlukom Odbora direktora,
17. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima,
18. predlaže Predsjedniku Odbora direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
19. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
21. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.