Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.


Odbor direktora je ovlašćen da:
- priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
- podnosi Skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- izvršava odluke Skupštine akcionara.
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- donosi opšta akta, osim Statuta,
- utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- imenuje revizorski odbor,
- vrši imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
- utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade zaposlenih na tim radnim mjestima na predlog Izvršnog direktora,
- utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na prijedlog
Izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim
licima,
- odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,
- odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima
- prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene
poslovne politike Društva,
- daje smjernice Izvršnom direktoru , za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- donosi planove programa rada i razvoja,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi odluke o utvrđivanju cijena usluga,
- donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
- usvaja godišnje biznis planove ,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
- obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i
odgovarajudim Pravilnikom,
- donosi poslovnik o svom radu
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim
aktom.