Revizor


Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.


Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva u skladu sa Zakonom.


Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan kao i akcionar Društva.