Sekretar Društva:


1. Organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
2. Vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. Odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora),
4. Dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,

5. Ažurira spisak akcionara,
6. Stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
7. Vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.