SEKTOR ZA ODRŽAVANJE VUČENIH  VOZILA


Djelokrug poslova u okviru organizacione cjeline Sektora za održavanje vučenih vozila se odnosi na sledeće:

                                                    
Sektorom za održavanje vučenih vozila rukovodi direktor Sektora.

Sektor je organizovan kroz organizacione jedinice:

Radom zaposlenih u kolskim radionicama rukovodi Šef kojem su neposredno odgovorni zaposleni u tim organizacionim jedinicama.