Sektora za održavanje vučnih vozila

Djelokrug poslova u okviru organizacione cjeline Sektora za održavanje vučnih vozila se odnosi na sledeće:

                                                     
Sektorom za održavanje vučnih vozila rukovodi direktor Sektora.
                                                  
Sektor je organizovan kroz organizacione jedinice:

Radom zaposlenih u depoima i servisima rukovodi Šef kojem su neposredno odgovorni zaposleni u tim organizacionim jedinicama.