Skupština akcionara je najviši organ Društva.


Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:
- donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
- bira i razrješava članove Odbora direktora,
- imenuje i razrješava revizora Društva,
- imenuje i razrješava likvidatora,
- odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veda od
20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
- donosi odluke o raspodjeli profita i pokridu gubitaka,
- odlučuje o povedanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
- donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,
- odobrava procjenu nenovčanih uloga,
- odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
- na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose
na poslovanje Društva,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.