Arhiva vijesti

Datum:

 

Na osnovu člana 88 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora raspisuje:

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE

za prodaju motornog vozila CHEVROLET AVEO

•             Broj reg tablica: PG-DU490
•             godina proizvodnje: 2011
•             registrovan do 26.03.2022.god.
•             pređeni kilometri: 98.178 km
•             broj šasije: KL1SF48WJAB143606
•             1.4 ccm ; 74 kw- benzinac
•             početna cijena: 2.500,00€ sa PDV-om

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene na žiro račun Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica br. 510-45740-75 kod CKB Banke.

Motorno vozilo iz tačke 1 ove Odluke prodaje se i preuzima u viđenom stanju sa lica mjesta i naknadne reklamacije se ne primaju.

Sve poreze i troškove prevoda vozila snosi kupac.

Učesnik javnog nadmetanja koji ne uspije prilikom nadmetanja, ima pravo povraćaja depozita u roku od 3 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da ugovorenu cijenu uplati avansno, neposredno prije preuzimanja motornog vozila.

Javno nadmetanje će se održati dana 09.08.2021.godine, u 10:00h u prostorijama Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13.

Kontakt osoba: Mladen Rašković 069 132 957

===================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva
 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
– da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera);
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva;
– da je stručnjak iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava, ekonomije ili   poslovnog  upravljanja;
– da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:
– diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;
– radnu biografiju – CV;
– dokaz da ima više od 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima i posebnim stručnim zadacima;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs će biti objavljen u štampanom listu: „Pobjeda“

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “. 

=================================================================================================================================================

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 2174/1 od 08.06.2021.godine, Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva
 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
– da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera);
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva;
– da je stručnjak iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava, ekonomije ili   poslovnog  upravljanja;
– da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:
– diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;
– radnu biografiju – CV;
– dokaz da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs će biti objavljen u štampanim medijima: „Pobjeda“, „Vijesti“ i „Dan“, kao i na internet stranici Društva.
Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu:

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “.  

                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                               Prof. dr Tripko Draganić s.r.

=================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

ODBOR DIREKTORA

Broj: 2174/1
Podgorica, 08.06.2021. godine

Na osnovu člana 88 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva’’ Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica je na drugoj sjednici , dvanaestog saziva,  održanoj dana 08.06.2021.godine, donio

O D L U K U

o raspisivanju Javnog konkursa za izbor izvršnog direktora Društva

 1. Raspisuje se Javni konkurs za izbor izvršnog direktora Društva.
 2. Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine
 3. Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:
 • da ima VII -1 stepen stručne spreme (visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredite CSPK ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera),
 • da posjeduje organizacione sposobnosti i adekvatna stručno upravljačka umijeća,
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima odnosno na poslovima sa posebnim ovlašćenjima I odgovornostima,
 • da ne postoje zakonske smetnje.

 

 1. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja – štampanim medijima.
 2. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br 13 Podgorica, sa naznakon „Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora“.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 4.  Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 08.06.2021. godine, I na internet stranici Društva.

Obrazloženje

Kako je v.d. Izvršnog direktora Milorad Lukić  imenovan 26.03.2021.godine, na period do 6 (šest) mjeseci, Odbor direktora je donio Odluku kao u dispozitivu.

Članom 88 Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da je isključivo pravo Odbora direktora da imenuje i razrješava Izvršnog direktora Društva.
Odredbom člana 128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

 

          PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
          Prof. dr Tripko Draganić s.r.

=================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/7
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                           

 

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 18  Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 48 stav 1 tačka 17 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

 1. Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.
 2. Poslovnik iz tačke 1 ove Odluke  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
 3. Tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
 4. Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica  objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 08.06.2021.godine.

             Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 133 stav 1 tačka 18 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da donosi Poslovnik o svom radu, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

                                                               PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                                      Milorad Lukić,dipl.el.ing  s.r. 

=================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/6
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                                

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 197 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 48 stav 1 tačka 3, člana 120 i člana 121 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o imenovanju nezavisnog revizora za 2021.godinu
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

 1. Za revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, za 2021.godinu, imenuje se „AUDIT COM“ D.O.O  Tivat.
 2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke imenuje se na period od jedne godine.
 3. Ovlašćuje se v.d. Izvršnog direktora Društva da sa revizorom iz tačke 1 zaključi Ugovor o vršenju usluga revizije za 2021.godinu.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
 5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 08.06.2021.godine.

             Obrazloženje:

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3 utvrđeno da nezavisnog revizora bira Skupština akcionara na rok utvrđen Statutom Društva, koji ne može biti duži od jedne godine, a Statutom Društva član 120 utvrđeno je da se revizor imenuje na godinu dana, to je Redovna Skupština akcionara  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica shodno pomenutim odredbama odlučila kao u dispozitivu.
Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

 

                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                 Milorad Lukić,dipl.el.ing s.r.

=================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA  SKUPŠTINA  AKCIONARA

Broj: 2170/5
Podgorica, 08.06.2021.godine.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima (’’Sl.list CG’’ br. 65/20), člana 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ( ,,Sl. list CG’’ br. 16/16), člana 48 stav 1 tačka 5 Statuta AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica i Predloga odluke Odbora direktora broj 1979/5 od 14.05.2021.godine, Redovna Skupština akcionara AD’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica na sjednici održanoj dana 08.06.2021.godine donijela je    

                       
O D L U K U

o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora
AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica

 1. Predsjedniku Odbora direktora AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u visini od jedne prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
 1. Članovima Odbora direktora AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u visini od 70% prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištvu Društva dana 08.06.2021.godine.

Obrazloženje

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima i člana 48 stav 1 tačka 5 Statuta AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, utvrđeno je da je isključivo pravo Skupštine akciona da odlučuje o naknadama članova Odbora direktora, pa je Redovna Skupština akcionara AD ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu Odluke.
Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                            Milorad Lukić, dipl.el.ing s.r.

==================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/4
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                           

 Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 3, člana 155 i člana 158 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 48 stav 1 tačka 2 i člana 72 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

1.Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,

  1. Tripko Draganić, predstavnik državnog kapitala;
  2. Milovan Šušić, predstavnik državnog kapitala;
  3. Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala;
  4. Ljiljana Jokić, predstavnik državnog kapitala;
  5. Vladan Gačević, predstavnik OIF “TREND” i manjinskih akcionara.

2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Drštva.

4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 08.06.2021.godine.

             Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 133 stav 1 tačka 3, članom 155 i članom 158 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 72 i 73 Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova od kojih su dva (dva) nezavisna, koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Lukić,dipl.el.ing s.r.

===================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/3
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                           

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 4 i člana 159 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 48 stav 1 tačka 2  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ 

Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica:

Prof. dr Tripko Draganić, predstavnik državnog kapitala
Mr Milovan Šušić, predstavnik državnog kapitala
Ljiljana Jokić, predstavnik državnog kapitala
Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala
Vladan Gačević, predstavnik OIF ,,Trend’’ i manjinskih akcionara.
   

2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

3. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 08.06.2021.godine.

             Obrazloženje:

Članom 159 tačka 2 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara, pa je shodno pomenutoj odredbi Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.
Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Lukić,dipl.el.ing s.r.

===================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/2
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                           

Na osnovu  člana 133 i člana 196  Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 121 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” 
za 2020.godinu

 1. Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2020.godinu.
 2. Izvještaj Nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2020. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Drštva.
 4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 08.06.2021.godine.

 

            Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima član 196 utvrđeno je da je revizor dužan da izvrši reviziju godišnjih finanasijskih izvještaja društva u skladu sa međunarodnim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica ,odlučila kao u dispozitivu.
Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

 

                                                                                        PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                           Milorad Lukić, dipl.el.ing s.r.

===================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 2170/1                                                 
Podgorica, 08.06.2021.godine                                                                           

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 48 stav 1 tačka 6 i  člana 49 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,

Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 08.06.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju  sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2020.godinu

 1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica za 2020.godinu.
 2. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima iz tačke 1 sastavni je dio ove Odluke.
 3. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja.
 4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva 08.06.2021.godine.

             Obrazloženje:

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima i člana 48 stav 1 tačka 6 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da je isključivo pravo

Skupštine akcionara da usvaja Izvještaj o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva, pa je shodno pomenutim odredbama Redovna Skupština akcionara  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,

odlučila kao u dispozitivu.

Odredbom člana  128 stav 2 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                Milorad Lukić,dipl.el.ing s.r.

=================================================================================================================================================

Finansijski izvještaj za period I-III 2021, možete preuzeti OVDJE

=================================================================================================================================================

Izvjestaj o upravljanju za period I-III 2021, možete preuzeti OVDJE

=================================================================================================================================================

Revizorski izvjestaj za 2020, možete preuzeti OVDJE

=================================================================================================================================================

Finansijski izvještaj za 2020, možete preuzeti OVDJE

=================================================================================================================================================

Na osnovu  člana 135 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 49, 50, 52 i člana 88 stav 1 alineja 19  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica ,

Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), saziva:

 

 REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva  ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
Redovna Skupština akcionara će se održati dana 08.06.2021.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva, za 2020. godinu.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih  izvještaja, za 2020. godinu.
3. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
4. Izbor članova Odbora direktora Društva.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Odbora direktora.
6. Imenovanje nezavisnog revizora Društva, za 2021. godinu.
7. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara. 

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.
Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.
Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.
Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova.
Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353
                                                                              PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                            Prof. dr Tripko Draganić s.r.

==========================================================================================================================================================

Statut AD Održavanja željezničkih voznih sredstava – Podgorica, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica
VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 1421/1
Podgorica, 06.04.2021. godine.

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1 i člana 329 stav 1  Zakona o privrednim društvima (’’Sl.list CG’’, broj 65/20), člana 25 i 27 Statuta Akcionarskog društv

a „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica (prečišćeni tekst), Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva

’’ Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, održana 06.04.2021.godine, donijela je

 

ODLUKU

o donošenju Statuta  Akcionarskog društva
’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica

 1. Donosi se Statut Akcionarskog društva ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica.
 2. Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
 3. Statut iz tačke 1 ove Odluke stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.
 4. Statut Akcionarskog društva ’’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica objaviti na Oglasnoj tabli Društva 06.04.2021.godine.

Obrazloženje

Članom 133 Zakona o privrednim društvima i članom 25 Statuta Akcionarskog društva  “Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da donosi Statuta Društva.

Statut Društva se usvaja u cilju usklađivanja poslovanja i organizacije Društva sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl.list CG” broj 65/20 od 03.07.2020.godine) koji je stupio na snagu 11.07.2020.godine.             
Odredbom člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.           

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.         
                  

 PREDSJEDAVAJUĆI  SKUPŠTINE

            Milorad Lukić,dipl.el.ing s.r.

=====================================================================================================================================

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 3  Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 25 i 27 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,

a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj 07-386 od 28.01.2021.godine i dopisa Ministarstva kapitalnih investicija broj 01-011/21-991/3 od 05.02.2021.godine,

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 15.03.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

 1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,

 

  1. Tripko Draganić, predstavnik državnog kapitala;
  2. Milovan Šušić, predstavnik državnog kapitala;
  3. Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala;
  4. Ljiljana Jokić, predstavnik državnog kapitala;
  5. Vladan Gačević, predstavnik OIF “TREND”
 1. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj Redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
 2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
 3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 15.03.2021.godine.

 

             Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 133 stav 1 tačka 4 je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora, na predlog Države Crne Gore

kao kvalifikovanog akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Vuković, s.r.

===============================================================================================================================

Na osnovu  člana 133 stav 1 tačka 4  Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20) i člana 25, 27 i člana 72 stav 2 Statuta Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj 07-386 od 28.01.2021.godine i dopisa Ministarstva kapitalnih investicija

broj 01-011/21-991/3 od 05.02.2021.godine, Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 15.03.2021.godine, donijela je:

O D L U K U

o razrješenju članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

 1. Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica:

1.1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
1.2. Milutin Žurić, predstavnik državnog kapitala,
1.3. Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala,
1.4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
1.5. Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF “Eurofond”, OIF “Trend” , OIF “Moneta” i NM – Zbirni kastodi račun 1
   

 1. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
 1. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 15.03.2021.godine.

             Obrazloženje:

Članom 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da Skupština akcionara razrješava članove Odbora direktora, pa je shodno pomenutoj odredbi

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

                                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Vuković, s.r.

======================================================================================================================

Na osnovu  člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 25, 27 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica (prečišćeni tekst), Odbor direktora  donosi:

ODLUKU

o sazivanju  Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva
 ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 06.04.2021.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 13:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Odluka o donošenju Statuta Akcionarskog društva  ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara  ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem

punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Materijal sa prijedlom odluke za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova

u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija

koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 634-353

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

============================================================================================================================

Na osnovu  člana 135, 139 i člana 149 Zakona o privrednim društvima („Službeni  list CG“ broj 65/20),člana 25, 27, 28 i 37  Statuta Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj 07-386 od 28.01.2021.godine i dopisa

Ministarstva kapitalnih investicija broj 01-011/21-991/3 od 05.02.2021.godine, Odbor direktora Odlukom broj 320/2  donosi:

 

ODLUKU

o sazivanju  Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva
 ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 15.03.2021.godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora  Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
 2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora  Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara  ili putem glasačkih listića.
Materijal sa prijedlogom odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova

u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika

i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 634-353

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

=========================================================================================================================

Na osnovu  člana 135, 139 i člana 149 Zakona o privrednim društvima („Službeni  list CG“ broj 65/20),člana 25, 27, 28 i 37  Statuta Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj 07-386 od 28.01.2021.godine i dopisa Ministarstva kapitalnih investicija broj

01-011/21-991/3 od 05.02.2021.godine, Odbor direktora Odlukom broj 320/1 od 08.02.2021.godine, donosi:

 

ODLUKU

o otkazivanju  Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva
 ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

1. Stavlja se van snage Odluka Odbora direktora broj 172/1 od 26.01.2021.godine o sazivanju  Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica,

zakazane za dan  01.03.2021.godine, sa početkom u 12:00 časova,  a koja je objavljena dana 28.01.2021.godine i 29.01.2021.godine u dnevnom listu “Pobjeda” i na internet stranici Društva.

2.Ova Odluka se istovremeno smatra i obavještenjem u vezi sa otkazivanjem Vanredne skupštine akcionara.

 

Ovo obavještenje, pored objavljivanja u dnevnom listu “Pobjeda”, može se vidjeti i na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

=========================================================================================================================

Na osnovu  člana 135 i člana 149 Zakona o privrednim društvima („Službeni  list CG“ broj 65/20),člana 25 alineja 2, člana 27, 28 i 37  Statuta Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore broj 07-78 od 14.01.2021.godine i dopisa Ministarstva kapitalnih investicija naš

broj 154 od 25.01.2021.godine, Odbor direktora Odlukom broj 172/1 od 26.01.2021.godine, donosi:

ODLUKU

o sazivanju  Vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog društva
 ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 01.03.2021.godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Odluka o razrješenju Adnana Muhovića, člana Odbora direktora  Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Prijedlog odluke za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama

sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 634-353      

           

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

=======================================================================================================================

Plan Integriteta AD OŽVS, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 24.08.2020. do 30.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 17.08.2020. do 23.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 10.08.2020. do 16.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 03.08.2020. do 09.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 27.07.2020. do 02.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 20.07.2020. do 26.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 13.07.2020. do 19.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 06.07.2020. do 12.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 29.06.2020. do 05.07.2020. možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 22.06.2020. do 28.06.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37 

Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2020.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2019.godinu.
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja kacija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.
Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.
Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.ozvs.me  
                                                                                                                                    

                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                            Momčilo Mićunović

========================================================================================================================

IZVJESTAJ o upravljanju Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica za period I-VI 2019, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

IZVJESTAJ o upravljanju Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica za period I-III 2019, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Odluku o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Odluka o sazivanju skupstine akcionara AD, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

=====================================================================================================================

======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

======================================================================================================================

========================================================================================================================

========================================================================================================================

========================================================================================================================

=======================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 849/3
Podgorica, 30.03.2018.godine                                                                           

Na osnovu  člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 30.03.2018.godine, donijela je:

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,

Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
Dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala,
Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF ,,Eurofond’’, OIF ,,Trend’’ i OIF ,,Moneta’’.

Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

             Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9  je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .
 Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Vuković,dipl.ecc.

========================================================================================================================

========================================================================================================================

=====================================================================================================================

=========================================================================================================================

========================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

========================================================================================================================

==========================================================================================================================

=======================================================================================================================

=========================================================================================================================

==========================================================================================================================

Kodeks korporativnog upravljanja Montenegro berze, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj:2749/4
Podgorica, 14.11.2017.godine

Na osnovu člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

je na petoj sjednici, sedmog saziva, održanoj dana 14.11.2017. godine, donio

O D L U K U

Član 1.
Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica prihvata preporuke za primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja u Crnoj Gori

i posvetiće se i u narednom periodu da dobru praksu korporativnog upravljanja, koja je u velikom obimu već primijenjena i primjenjuje se u ovom Društvu, unaprijedi u svim segmnetima gdje se

prepozna potreba za takvim unapređenjem, kroz stalni proces primjene, kao i praćenja rezultata takve primjene.

Član 2.
Ovu Odluku dostaviti Montenegroberzi AD Podgorica, na kojoj se kotiraju akcije Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgrica.

Član3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.
Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

 

                 PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA      
                                          Momčilo Mićunović

================================================================================================================================================================================

Na osnovu  člana 37 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE
o proširenju Dnevnog reda Redovne
Skupštine akcionara objavljen dana 23.02. i 24.02.2018.godine

 

Vrši se proširenje Dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara na način kako slijedi:
U tački 1 Dnevnog reda između riječi „iskazima“ i riječi „Društva“, dodaju se riječi „i sa Izvještajem nezavisnog revizora“.

 

Kontakt: 020/634 353 
Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

=============================================================================================================================================================================

==========================================================================================================================

==========================================================================================================================

===========================================================================================================================

==========================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 30.03.2018.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2017.godinu.
 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 3. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu.

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.
Kontakt: 020/634 353 
Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  
           

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

==========================================================================================================================

===========================================================================================================================

=============================================================================================================================================================

==============================================================================================================================================================================

========================================================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Krovni radovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-MOBILNA TELEFONIJA, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-KROVNI RADOVI, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti – Krovni radovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti – Auto centar Radulović, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-mobilna telefonija možete preuzeti OVDJE

‘================================================================================================================================

Pravilnik za postupanje AD OZVS prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti mozete preuzeti OVDJE.

================================================================================================================================

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list RCG” br 6/02 i ”Sl.list CG” br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) člana 27 i 37 Statuta AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, Odbor direktora:

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara
AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 10.05.2017. godine (srijeda) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2016.godinu.

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Materijal sa predlogom odluke za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 634-353   

                           
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA
Momčilo Mićunović s.r.

=================================================================================================================================

ODRŽANA  JE  REDOVNA  SKUPŠTINA  AKCIONARA 
AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara AD ”OŽVS” Podgorica, koja je održana dana 31.03.2017.godine, donijeta je odluka o izboru članova Odbora direktora:

 1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
 2. dr. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
 3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,
 4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
 5. Marko Bertanjoli, predstavnik OIF ”Trend” u postupku transformacije, OIF ”Eurofond” i OIF ”Moneta”.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora koja je održana 04.04.2017.godine za predsjednika Odbora je izabran Momčilo Mićunović.

=================================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, saziva

 

 

 REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ Podgorica

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2017.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

   

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2016.godinu.
 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 3. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. i  2017.godinu.

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

 

=================================================================================================================================

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list RCG” br 6/02 i ”Sl.list CG” br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) i člana 27 i 37 Statuta AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 2171/1 od 15.09.2016.godine saziva :

 

Ponovnu Vanrednu Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

 

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 24.10.2016. godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara  AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, dostavljenim od CDA.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa prijedlozima odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353               

 

               

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA

                                                                        Momčilo Mićunović  s.r.

 

 

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

 

================================================================================================================================

 

 

================================================================================================================================

================================================================================================================================

 

================================================================================================================================

 

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list RCG” br 6/02 i ”Sl.list CG” br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) člana 27 i 37 Statuta AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 1794/2 od 29.07.2016. godine saziva

 

 

 Vanrednu Skupštinu akcionara

AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 13.09.2016. godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara  AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, dostavljenim od CDA.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

 

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa prijedlozima odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353                              

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA

                                                                        Momčilo Mićunović s.r.

 

================================================================================================================================

 

 

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA’’

 

 

Na sjednici Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, koja je održana dana 31.03.2016. godine,jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu i finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2015. godinu.

 

Na sjednici su za članove Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica izabrani:

 

 • Momčilo Mićunović , predstavnik državnog kapitala,
 • dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
 • Gjok Dedivanaj, predstavnik državnog kapitala,
 • Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,
 • Marko Bertanjoli,predstavnik OIF ’’Trend’’u postupku transformacije i OIF  
  ,,Eurofond’’ u postupku transformacije.

 

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora,koja je održana 31.03. 2016. godine,  jednoglasno je  za Predsjednika Odbora direktora Društva izabran Momčilo Mićunović.

 

 

================================================================================================================================

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,  Odbor direktora Odlukom br. 532/6 od 11.03.2016. godine, objavljuje

 

 

  IZMJENU DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZIH SREDSTAVA” PODGORICA ZAKAZANE ZA 31.03.2016. GODINE

                                               

 

 

Dnevni red Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, utvrđen na osmoj sjednici, petog saziva, Odbora direktora Društva od 19.02.2016. godine, mijenja se na način što se iz istog briše tačka 5 koja glasi:

,,5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora  Društva za 2016 godinu.’’

 

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                        Dragan Šimrak s.r.

================================================================================================================================

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,  Odbor direktora Odlukom br. 323/2 od 19.02.2016. godine, saziva

 

 

  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA” PODGORICA

 

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2016.godine (četvrtak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2015.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.godinu.

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                             Dragan Šimrak s.r.

 

================================================================================================================================

 

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl
list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana
25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odlukom br. 430/1
od 24.02.2015.godine, saziva

 

 REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA

AKCIONARSKOG
DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA

 

Saziva se Redovna Skupština
akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se
održati dana 31.03.2015.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg
Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći
:

    DNEVNI
RED

1.         Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
za 2014.godinu

2.         Donošenje  odluke o
usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2014.godinu

3.         Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
Društva

4.         Donošenje  odluke o
izboru članova Odbora direktora Društva

5.         Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za
2015.godinu.

Materijali sa prijedlozima odluka
za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u
zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim
prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine
akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom
glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem
glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke
većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića,
osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora
vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na
Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na
osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji
ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva
– www.ozvs.me  

           

 

                                                                       PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

                                                                                        Dragan Šimrak,s.r.

 

================================================================================================================================

 

Akcionarsko
društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA
SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:
855/4

Podgorica,
31.03.2014.godine                                                                           

 

 

Na
osnovu  člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o
privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08,
40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva
„Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština
akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“
Podgorica, održana dana 31.03.2014.godine, donijela je:

 

O
D L U K U

o
izboru članova Odbora direktora Akcionarskog

društva
„Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

 

 

 1. Za članove odbora direktora Akcionarskog
  društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:

 

Dragan Šimrak , predsjednik

dr Milosav Anđelić, član

Lav Lajović, član

Mirsad Džudžević, član

Velira Otašević, član

 

 1. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1
  ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine
  akcionara.

 

 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u
  sjedištu Društva.

 

 

            
Obrazloženje:

 

 

Zakonom o
privrednim društvima članom 35 stav 2 i članom 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano
da je pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

 

Broj
članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38
Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“
Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i
razrješava Skupština akcionara, u skladu sa članom 42 stav 9 Zakona o
privrednim društvima,  pa je shodno navedenim odredbama, Redovna Skupština
akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“
Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

 

 

 

   PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

   Milorad Vukovic,
dipl.ecc      

 

================================================================================================================================

 

 

Na
osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i
„Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i
čl. 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih
sredstava“  Podgorica, Odbor direktora je na sedmoj sjednici, trećeg
saziva, održane dana 24.02.2014.godine, donio:

ODLUKU

o
sazivanju  Redovne Skupštine akcionara Akacionarskog društva

 ”Održavanje
željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

Saziva se
Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava”
Podgorica.

Redovna
Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2014.godine (ponedeljak) u sali za
sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00
časova.

Za
Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI
RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
  za 2013.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva
  sa Izvještajem revizora za 2013.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
  Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora
  Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.godinu

 

Materijali
sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na
uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova
u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum
Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog
broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem
punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština
akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili
putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom
zahtijeva druga većina.

Izbor
članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu
utvrđuje Društvo.

Identifikacija
akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a
punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i
vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kontakt: 020/634 353 

                                         
        

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Žarko
Šturanović

================================================================================================================================

Na Konstitutivnoj sjednici akcionara Akcionarskog društva
„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održane dana
29.marta.2013.godine, Žarko
Šturanović
je jednoglasno izabran za Predsjednika odbora
direktora.

Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje
željezničkih voznih sredstava“ Podgorica izabrani su:


1. Žarko Šturanović,         
predstavnik državnog kapitala

2. Lav
Lajović
,
                   
predstavnik državnog kapitala

3. Mirsad
Džudževic
,
        predstavnik državnog kapitala

4. Faruk
Agović
,
                
predstavnik državnog kapitala

5.Velira
Otašević
,
              
predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i ’’HB ’’Hipotekarna Banka –
zbirni kastodi račun 3

 

Na
Redovnoj sjednici Skupštine akcionara  jednoglasno su usvojeni Izvještaj o
poslovanju Društva za 2012.godinu i Finansijski iskaz Društva sa Izvještajem
revizora za 2012.godinu .

================================================================================================================================

 

Na
osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i
„Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37  Statuta
Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ 
Podgorica, Odbor direktora saziva:

 

 

 REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA

AKCIONARSKOG
DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA

 

Saziva se
Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava”
Podgorica.

Redovna
Skupština akcionara će se održati dana 29.03.2013.godine (petak) u sali za
sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 13:00
časova.

 

Za
Skupštinu se predlaže sledeći :

 

DNEVNI
RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva
  za 2012.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva
  sa Izvještajem revizora za 2012.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
  Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora
  Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu

 

Materijali
sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na
uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova
u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

 

Kvorum
Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog
broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem
punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

 

Skupština
akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili
putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom
zahtijeva druga većina.

 

Izbor
članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu
utvrđuje Društvo.

 

Identifikacija
akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a
punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i
vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

 

                                     
                       
                                   
          PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA

                                   
                       
                                   
       

Milivoje
Pavićević.dipl.ecc.

 

 

 

 

Na osnovu
člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list RCG” br 6/02 i
”Sl.list CG” br 17/07,80/08,40/10, 36/11 i 40/11) i člana 27 i 37 Statuta
Akcionarskog društva ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica,
Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“
Podgorica, saziva

 

 

II
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Akcionarskog
društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

 

 

II
Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 04.03.2013.godine (poneđeljak)
u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom
u 13:00 časova.

 

Za
Skupštinu se predlaže sledeći

 

DNEVNI
RED

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
  Statuta Društva.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada
  članovima Odbora direktora Društva.

 

Odluke po
predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili
zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja
akcija Društva sa pravom glasa.

 

Materijali
sa prijedlozima odluka za II Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti
na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00
časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i
Nikšiću.

Identifikacija
akcionara na II Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a
punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i
vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za II Vanrednu Skupštinu
akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020
634-353      
                       

 

 

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKORA

  
                    
                                               
Milivoje Pavićević, dipl.ecc.

 

 

Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava”
Podgorica je dana 24.02.2012.godine donio Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara
AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, koja će se održati
10.04.2012.godine ( utorak ) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg
Golootočkih žrtava br. 13, sa početkom u 11.00 časova. Shodno članu 36 stav 8
Zakona o privrednim društvima AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava”
Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list RCG”
br 6/02 i ”Sl.list CG” br 17/07,80/08,40/10,73/10, 36/11 i 40/11) i člana 37
Statuta AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, Odbor
direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica , saziva

REDOVNU
SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“
PODGORICA

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih
voznih sredstava” Podgorica.
Redovna Skupština akcionara će se održati dana 10.04.2012.godine (utorak) u
sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u
11:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI
RED

 • Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom
  akcionara Društva, dostavljenim od CDA
 • Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o
  poslovanju Društva za 2011.godinu
 • Donošenje  odluke o usvajanju
  finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2011.godinu
 • Donošenje odluke o razrješenju članova
  Odbora direktora Društva
 • Donošenje  odluke o izboru članova
  Odbora direktora Društva
 • Donošenje odluke o imenovanju revizora
  Društva za 2012.godinu

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara
Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana
od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim
jedinicama u Baru i Nikšiću.
Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem
punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih
akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje
odluke Zakonom zahtijeva druga većina.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i
sadržinu utvrđuje Društvo.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom
ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava
punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me

 

Kontakt osoba : Sekretar Društva
                           
   Predsjednik Odbora direktora     

+382 20
634-205                           
                            Milivoje
Pavićević, dipl.ecc.
         

 

 


 

AKCIONARSKO  DRUŠTVO ”ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH
SREDSTAVA” Podgorica

 

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog Društva
”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica , održane dana
10.04.2012.godine, donešene su :

 • Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
  Društva za 2011 godinu,
 • Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza
  Društva sa Izvještajem Nezavisnog revizora za 2011 godinu,
 • Odluka o razrješenju članova Odbora
  direktora Društva,
 • Odluka o izboru članova Odbora direktora
  Društva,
 • Odluka o imenovanju revizora Društva za
  2012,

 

Izabran je Odbor direktora u sastavu :

  • Milivoje Pavićević,
   predstavnik državnog kapitala.
  • Faruk Agović, predstavnik
   državnog kapitala.
  • Lav Lajović, predstavnik
   državnog kapitala.
  • Mirsad Džudžević,
   predstavnik državnog kapitala
  • Velira Otašević,
   predstavnik privatizacionih fondova.

 

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Akcionarskog Društva
”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica , jednoglasno je za
predsjednika Odbora direktora izabran Milivoje Pavićević.

                

                                        
                                  

Ostale
Vijesti