SAOPŠTENJE Predsjednice Odbora direktora AD OŽVS

Prethodna godina je bila godina velikih izazova ali i velikih koraka za ovo preduzeće.  Na početku želim da istaknem tri stvari koje smatram najvećim uspjesima koji su došli kao rezultat ovog Odbora direktora i direktora koji su obavljali tu funkciju za vrijeme mandata ovog Odbora direktora, i to: Prvo, dugo godina je cijena norme sata […]

Vanredna Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Na osnovu člana 149 i 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 66 stav 2 tačka 2 alineja d  , Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva: Vanrednu Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” […]

Javni konkurs za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva  „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica   Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: da ima VII -1 stepen stručne spreme (visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK ekonomskog, društvenog ili […]

Potpisan Sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji MF UCG i AD OZVS

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (MF), prof. dr Radoje Vujadinović i izvršna direktorica AD Održavanja željezničkih voznih sredstava, g-dja Dragana Lukšić, spec. struk. inž. mašinstva, potpisali su Sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji u cilju regulisanja i unapređenja međusobnih odnosa. Poslovno-tehnička saradnja prema ovom sporazumu, izmedju ostalog obuhvata: pripremu i realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, zajednička istraživanja, […]

AD “Održavanju željezničkih voznih sredstava” -u Pogorica vraćena hala za održavanje EMV koja je data na korišćenje “ ŽPCG” AD Podgorica od 2013.godine bez naknade

Datum : 26. 09.2023.godine   Odbor direktora AD “ Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica 27.06.2023.godine donio je Odluku broj 1573/3 kojom se raskida  sporazum o ustupanju na privremeno korištenje Depoa za održavanje EMV sa pripadajućom opremom, kolosjecima, skretnicama i magacinskim prostorom površine 80m2, zaključen dana 08.07.2013.godine sa AD” Željeznički prevoz Crne Gore” Podgorica.   Dana […]

Dana 28.06.2023. godine održana radionica o jačanju željezničkog sistema i transpoziciji pravnih tekovina EU u Crnoj Gori

Izvršena je analiza poslovanja željezničkih kompanija u cilju unapređenja efikasnosti njihovog poslovanja. Analizu su sproveli inostrani i domaći stručnjaci, predvođeni prof. dr Mijatom Jocovićem, dekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon prezentacije preliminarnih rezultata analize, održana je radionica koja je bila prilika da kako angažovani stručnjaci, tako i predstavnici željezničkih preduzeća, daju svoje […]

Osposobljavanje skretnice broj 1 i skretnice broj 3 na lokaciji Depoa Bar i Kolske radionice Bar

Skretnice su postojenja kojima su dva kolosijeka međusobno vezana i koja omogućavaju prelaz vozila odnosno vozova sa jednog na drugi kolosijek  bez prekidanja  vožnje. Skretnica se postavlja na licu mjesta ili iz postavnice ( Centralnog mjesta ) pomoću naročitih uređaja . Kod skretnica razlikujemo: Redovan položaj , u koji skretnica mora biti postavljena kada preko […]