Javni konkurs za izbor Izvršnog direktora

Datum:

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva

 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

– da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera);

– da ima najmanje tri godine radnog iskustva;

– da je stručnjak iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava, ekonomije ili poslovnog  upravljanja;

– da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

 

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:

– diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;

– radnu biografiju – CV;

– dokaz da ima više od 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima i posebnim stručnim zadacima;

– izvod iz matične knjige rođenih;

– uvjerenje o državljanstvu;

– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs će biti objavljen u štampanom listu: „Pobjeda“ dana 20.03.2023.god., i na internet stranici Društva.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “.   

 

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Ljiljana Jokić Kapa, s.r.

Ostale
Vijesti