Javni konkurs za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva

Datum:

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva

 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:

  • da ima VII -1 stepen stručne spreme (visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240 kredita CSPK ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera),
  • da posjeduje organizacione sposobnosti i adekvatna stručno upravljačka umijeća,
  • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima odnosno na poslovima sa posebnim ovlašćenjima I odgovornostima,
  • da ne postoje zakonske smetnje.

 

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:

–  diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;

–  radnu biografiju – CV;

–  dokaz da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima odnosno na poslovima sa posebnim ovlašćenjima I odgovornostima;

–  izvod iz matične knjige rođenih;

–  uvjerenje o državljanstvu;

–  uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

–  uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs će biti objavljen u štampanom listu: „Pobjeda“ i na internet stranici Društva.

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “.   

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA
Ljiljana Jokić Kapa, s.r.

Ostale
Vijesti