Javni Konkurs za izbor Izvršnog direktora

Datum:

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva
 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
– da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera);
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva;
– da je stručnjak iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava, ekonomije ili   poslovnog  upravljanja;
– da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:
– diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;
– radnu biografiju – CV;
– dokaz da ima više od 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima i posebnim stručnim zadacima;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
– uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs će biti objavljen u štampanom listu: „Pobjeda“

Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu: Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “. 

Ostale
Vijesti