Plan Integriteta AD OŽVS, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 24.08.2020. do 30.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 17.08.2020. do 23.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 10.08.2020. do 16.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 03.08.2020. do 09.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 27.07.2020. do 02.08.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 20.07.2020. do 26.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 13.07.2020. do 19.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 06.07.2020. do 12.07.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 29.06.2020. do 05.07.2020. možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Putne naloge za putnička vozila, period od 22.06.2020. do 28.06.2020. možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37 

Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, saziva


REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.
Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2020.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :


DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2019.godinu.
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja kacija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, po tzv. kumulativnom principu.
Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.
Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.ozvs.me  
                                                                                                                                    

                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                            Momčilo Mićunović

========================================================================================================================

IZVJESTAJ o upravljanju Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica za period I-VI 2019, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

IZVJESTAJ o upravljanju Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica za period I-III 2019, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Odluku o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva ,, Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Odluka o sazivanju skupstine akcionara AD, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

=====================================================================================================================

======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

======================================================================================================================

========================================================================================================================

========================================================================================================================

========================================================================================================================

=======================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

=======================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 849/3
Podgorica, 30.03.2018.godine                                                                           

Na osnovu  člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 30.03.2018.godine, donijela je:

O D L U K U
o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog
društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se,

Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
Dr Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
Adnan Muhović, predstavnik državnog kapitala,
Aleksandra Mitrović, predstavnik OIF ,,Eurofond’’, OIF ,,Trend’’ i OIF ,,Moneta’’.

Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

             Obrazloženje:

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i član 42 stav 1,5, 8 i 9  je propisano da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora .
 Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je shodno pomenutim odredbama Redovnu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
                                                                                                       Milorad Vuković,dipl.ecc.

========================================================================================================================

========================================================================================================================

=====================================================================================================================

=========================================================================================================================

========================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

======================================================================================================================

========================================================================================================================

==========================================================================================================================

=======================================================================================================================

=========================================================================================================================

==========================================================================================================================

Kodeks korporativnog upravljanja Montenegro berze, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica
ODBOR DIREKTORA
Broj:2749/4
Podgorica, 14.11.2017.godine

Na osnovu člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

je na petoj sjednici, sedmog saziva, održanoj dana 14.11.2017. godine, donio

O D L U K U

Član 1.
Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica prihvata preporuke za primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja u Crnoj Gori

i posvetiće se i u narednom periodu da dobru praksu korporativnog upravljanja, koja je u velikom obimu već primijenjena i primjenjuje se u ovom Društvu, unaprijedi u svim segmnetima gdje se

prepozna potreba za takvim unapređenjem, kroz stalni proces primjene, kao i praćenja rezultata takve primjene.

Član 2.
Ovu Odluku dostaviti Montenegroberzi AD Podgorica, na kojoj se kotiraju akcije Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgrica.

Član3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.
Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

 

                 PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA      
                                          Momčilo Mićunović

================================================================================================================================================================================

Na osnovu  člana 37 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE
o proširenju Dnevnog reda Redovne
Skupštine akcionara objavljen dana 23.02. i 24.02.2018.godine

 

Vrši se proširenje Dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara na način kako slijedi:
U tački 1 Dnevnog reda između riječi „iskazima“ i riječi „Društva“, dodaju se riječi „i sa Izvještajem nezavisnog revizora“.

 

Kontakt: 020/634 353 
Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

=============================================================================================================================================================================

==========================================================================================================================

==========================================================================================================================

===========================================================================================================================

==========================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 30.03.2018.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2017.godinu.
 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 3. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu.

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.
Kontakt: 020/634 353 
Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  
           

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

==========================================================================================================================

===========================================================================================================================

=============================================================================================================================================================

==============================================================================================================================================================================

========================================================================================================================================================================

==========================================================================================================================================

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Krovni radovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-MOBILNA TELEFONIJA, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-KROVNI RADOVI, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda male vrijednosti - Krovni radovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Auto centar Radulović, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-mobilna telefonija možete preuzeti OVDJE

'================================================================================================================================

Pravilnik za postupanje AD OZVS prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti mozete preuzeti OVDJE.

================================================================================================================================

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list RCG'' br 6/02 i ''Sl.list CG'' br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) člana 27 i 37 Statuta AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, Odbor direktora:

SAZIVA

Vanrednu Skupštinu akcionara
AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

 

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 10.05.2017. godine (srijeda) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora na finansijske iskaze Društva za 2016.godinu.

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Materijal sa predlogom odluke za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 634-353   

                           
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA
Momčilo Mićunović s.r.

=================================================================================================================================

ODRŽANA  JE  REDOVNA  SKUPŠTINA  AKCIONARA 
AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara AD ''OŽVS'' Podgorica, koja je održana dana 31.03.2017.godine, donijeta je odluka o izboru članova Odbora direktora:

 1. Momčilo Mićunović, predstavnik državnog kapitala,
 2. dr. Milosav Anđelić, predstavnik državnog kapitala,
 3. Mirsad Džudžević, predstavnik državnog kapitala,
 4. Miodrag Vlahović, predstavnik državnog kapitala,
 5. Marko Bertanjoli, predstavnik OIF ''Trend'' u postupku transformacije, OIF ''Eurofond'' i OIF ''Moneta''.

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora koja je održana 04.04.2017.godine za predsjednika Odbora je izabran Momčilo Mićunović.

=================================================================================================================================

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, saziva

 

 

 REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ Podgorica

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2017.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

   

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva za 2016.godinu.
 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 3. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. i  2017.godinu.

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

                                                                        PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                      Momčilo Mićunović s.r.

 

=================================================================================================================================

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list RCG'' br 6/02 i ''Sl.list CG'' br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) i člana 27 i 37 Statuta AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 2171/1 od 15.09.2016.godine saziva :

 

Ponovnu Vanrednu Skupštinu akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

 

 

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 24.10.2016. godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara  AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, dostavljenim od CDA.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa prijedlozima odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353               

 

               

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA

                                                                        Momčilo Mićunović  s.r.

 

 

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

=================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

 

================================================================================================================================

 

 

================================================================================================================================

================================================================================================================================

 

================================================================================================================================

 

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list RCG'' br 6/02 i ''Sl.list CG'' br 17/07,80/08,40/10, 73/10, 36/11,40/11,) člana 27 i 37 Statuta AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, Odbor direktora Odlukom broj 1794/2 od 29.07.2016. godine saziva

 

 

 Vanrednu Skupštinu akcionara

AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

 

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 13.09.2016. godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 12.00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara  AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, dostavljenim od CDA.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

 

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa prijedlozima odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353                              

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA

                                                                        Momčilo Mićunović s.r.

 

================================================================================================================================

 

 

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

================================================================================================================================

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

AD ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA’’

 

 

Na sjednici Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica, koja je održana dana 31.03.2016. godine,jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu i finansijski iskazi Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2015. godinu.

 

Na sjednici su za članove Odbora direktora AD ,,Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica izabrani:

 

 

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora,koja je održana 31.03. 2016. godine,  jednoglasno je  za Predsjednika Odbora direktora Društva izabran Momčilo Mićunović.

 

 

================================================================================================================================

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,  Odbor direktora Odlukom br. 532/6 od 11.03.2016. godine, objavljuje

 

 

  IZMJENU DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZIH SREDSTAVA'' PODGORICA ZAKAZANE ZA 31.03.2016. GODINE

                                               

 

 

Dnevni red Redovne skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, utvrđen na osmoj sjednici, petog saziva, Odbora direktora Društva od 19.02.2016. godine, mijenja se na način što se iz istog briše tačka 5 koja glasi:

,,5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora  Društva za 2016 godinu.’’

 

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                        Dragan Šimrak s.r.

================================================================================================================================

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica,  Odbor direktora Odlukom br. 323/2 od 19.02.2016. godine, saziva

 

 

  REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA 

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ,,ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA'' PODGORICA

 

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2016.godine (četvrtak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2015.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2015.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016.godinu.

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

                                                                                                                                    

 

                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                             Dragan Šimrak s.r.

 

================================================================================================================================

 

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odlukom br. 430/1 od 24.02.2015.godine, saziva

 

 REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2015.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

    DNEVNI RED

1.         Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu

2.         Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2014.godinu

3.         Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva

4.         Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

5.         Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.godinu.

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

           

 

                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                        Dragan Šimrak,s.r.

 

================================================================================================================================

 

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 855/4

Podgorica, 31.03.2014.godine                                                                           

 

 

Na osnovu  člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 1,5,8 i 9 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 25, 26 i 38 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica, održana dana 31.03.2014.godine, donijela je:

 

O D L U K U

o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog

društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica

 

 

 1. Za članove odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željeznickih voznih sredstava“ Podgorica biraju se:

 

Dragan Šimrak , predsjednik

dr Milosav Anđelić, član

Lav Lajović, član

Mirsad Džudžević, član

Velira Otašević, član

 

 1. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.

 

 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 1. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

 

 

             Obrazloženje:

 

 

Zakonom o privrednim društvima članom 35 stav 2 i članom 42 stav 1,5, 8 i 9 je propisano da je pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora.

 

Broj članova Odbora direktora propisan je Statutom Društva, a članom 38 Statuta  Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, je propisano da Odbor direktora ima 5 (pet) članova koje bira i razrješava Skupština akcionara, u skladu sa članom 42 stav 9 Zakona o privrednim društvima,  pa je shodno navedenim odredbama, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, odlučila kao u dispozitivu.

 

 

 

 

   PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

   Milorad Vukovic, dipl.ecc      

 

================================================================================================================================

 

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11),člana 25 alineja 2,3,6 i čl. 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora je na sedmoj sjednici, trećeg saziva, održane dana 24.02.2014.godine, donio:

ODLUKU

o sazivanju  Redovne Skupštine akcionara Akacionarskog društva

 ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 31.03.2014.godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 14:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2013.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.godinu

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kontakt: 020/634 353 

                                                  

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Žarko Šturanović

================================================================================================================================

Na Konstitutivnoj sjednici akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, održane dana 29.marta.2013.godine, Žarko Šturanović je jednoglasno izabran za Predsjednika odbora direktora.

Za članove Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica izabrani su:


1. Žarko Šturanović,          predstavnik državnog kapitala

2. Lav Lajović,                     predstavnik državnog kapitala

3. Mirsad Džudževic,         predstavnik državnog kapitala

4. Faruk Agović,                  predstavnik državnog kapitala

5.Velira Otašević,                predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja „Trend“ i ’’HB ’’Hipotekarna Banka - zbirni kastodi račun 3

 

Na Redovnoj sjednici Skupštine akcionara  jednoglasno su usvojeni Izvještaj o poslovanju Društva za 2012.godinu i Finansijski iskaz Društva sa Izvještajem revizora za 2012.godinu .

================================================================================================================================

 

Na osnovu  člana 36 Zakona o privrednim društvima („Sl list RCG“ br. 06/02 i „Sl list CG“ br. 17/08, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica, Odbor direktora saziva:

 

 

 REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 29.03.2013.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 13:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
 2. Donošenje  odluke o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa Izvještajem revizora za 2012.godinu
 3. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva
 4. Donošenje  odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013.godinu

 

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

 

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

 

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.

 

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

 

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kontakt: 020/634 353 

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me  

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                       

Milivoje Pavićević.dipl.ecc.

 

 

 

 

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list RCG'' br 6/02 i ''Sl.list CG'' br 17/07,80/08,40/10, 36/11 i 40/11) i člana 27 i 37 Statuta Akcionarskog društva ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, saziva

 

 

II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

 

 

II Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 04.03.2013.godine (poneđeljak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 13:00 časova.

 

Za Skupštinu se predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva.

 

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara, od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

 

Materijali sa prijedlozima odluka za II Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na II Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Informacije vezane za II Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

 

Kontakt tel :  020 634-353                              

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKORA

                                                                        Milivoje Pavićević, dipl.ecc.

 

 

Odbor direktora AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica je dana 24.02.2012.godine donio Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, koja će se održati 10.04.2012.godine ( utorak ) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br. 13, sa početkom u 11.00 časova. Shodno članu 36 stav 8 Zakona o privrednim društvima AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (''Sl.list RCG'' br 6/02 i ''Sl.list CG'' br 17/07,80/08,40/10,73/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statuta AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica, Odbor direktora AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica , saziva

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA“ PODGORICA

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica.
Redovna Skupština akcionara će se održati dana 10.04.2012.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

Materijali sa prijedlozima odluka za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.
Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke Zakonom zahtijeva druga većina.
Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.
Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Adresa internet stranice Društva – www.ozvs.me

 

Kontakt osoba : Sekretar Društva                                Predsjednik Odbora direktora     

+382 20 634-205                                                        Milivoje Pavićević, dipl.ecc.         

 

 


 

AKCIONARSKO  DRUŠTVO ''ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA'' Podgorica

 

Na sjednici Redovne Skupštine akcionara Akcionarskog Društva ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica , održane dana 10.04.2012.godine, donešene su :

 

Izabran je Odbor direktora u sastavu :

 

Na Konstitutivnoj sjednici Odbora direktora Akcionarskog Društva ''Održavanje željezničkih voznih sredstava'' Podgorica , jednoglasno je za predsjednika Odbora direktora izabran Milivoje Pavićević.