Organi društva

Skupstina akcionara

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:
– donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta,
– bira i razrješava članove Odbora direktora,
– imenuje i razrješava revizora Društva,
– imenuje i razrješava likvidatora,
– odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora,
– usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
– donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva čija je vrijednost veda od
20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
– donosi odluke o raspodjeli profita i pokridu gubitaka,
– odlučuje o povedanju i smanjenju osnovnog kapitala,

– odlučuje o statusnim promjenama, restrukturiranju i likvidaciji Društva,
– donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava,
– odobrava procjenu nenovčanih uloga,
– odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija,
– na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose
na poslovanje Društva,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Odbor direktora je ovlašćen da:
– priprema prijedloge odluka i drugih materijala za Skupštinu,
– podnosi Skupštini akcionara godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
– izvršava odluke Skupštine akcionara.
– utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
– donosi opšta akta, osim Statuta,
– utvrđuje organizaciju Društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
– imenuje revizorski odbor,
– vrši imenovanje i razrješenje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
– utvrđuje radna mjesta od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva i utvrđuje zarade zaposlenih na tim radnim mjestima na predlog Izvršnog direktora,
– utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva, na prijedlog
Izvršnog direktora,
– imenuje i razrješava odgovorna lica – članove menadžmenta i supervizije nad tim
licima,
– odlučuje o otvaranju predstavništva Društva,
– odlučuje o poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima

 


– prati aktivnosti menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene
poslovne politike Društva,
– daje smjernice Izvršnom direktoru , za ostvarivanje poslovne politike,
– odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
– donosi planove programa rada i razvoja,
– donosi investicione odluke,
– odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
– donosi odluke o utvrđivanju cijena usluga,
– donosi program zaštite i unapređenja rada i životne sredine,
– usvaja godišnje biznis planove ,
– usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
– imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova,
– obrazuje izdavački savjet i redakciju informativnog lista u skladu sa zakonom i
odgovarajudim Pravilnikom,
– donosi poslovnik o svom radu
– odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim opštim
aktom.

Izvršni direktor

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva i u tom smislu:


1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom Društva i raspolaže fondovima, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
8. zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
9. odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
10. preduzima odgovarajude radnje iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava i izdaje odgovarajuće naloge u skladu sa Zakonom o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju,

11. stara se o obezbjeđenju tehničko-tehnološkog jedinstva, bezbjednosti i urednosti željezničkog saobraćaja,
12. donosi odluke o rasporedu radnog vremena i preraspodjeli radnog vremena,
13. odlučuje o uvođenju rada dužeg od punog radnog vremena,
14. predlaže imenovanje izdavačkog savjeta i redakcije informativnog lista,
15. odobrava službena putovanja u zemlji,
16. odlučuje o dodjeli pomoći u skladu sa odlukom Odbora direktora,
17. odlučuje o uvećanju, odnosno umanjenju zarade zaposlenima,
18. predlaže Predsjedniku Odbora direktora zarade zaposlenih na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva,
19. formira radne grupe i stručne komisije za izvršenje konkretnih zadataka,
20. imenuje komisije za godišnji popis imovine i donosi uputstva o radu tih komisija i
21. vrši i druge poslove utvrđene ugovorom, Statutom i Zakonom.

Sekretar društva

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora,
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
3. odgovoran je za knjigu zapisnika (zapisnici sa svih sjednica Skupštine akcionara, Odbora direktora i radnih tijela koje je formirao Odbor direktora),
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom,

5. ažurira spisak akcionara,
6. stara se da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo i
7. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društva, odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

Revizor

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na godinu dana.


Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva u skladu sa Zakonom.


Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj Skupštini akcionara i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan kao i akcionar Društva.