ORGANI DRUŠTVA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

-Skupština akcionara

-Odbor direktora

-Izvršni direktor

-Sekretar Društva

-Revizor Društva