Ponovljena Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Datum:

Na osnovu člana 135,136,149, 151 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 60 i člana 88 stav 1 tačka 19 Statuta Društva, Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva:

Ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Ponovljena Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica. 

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 19.04.2024.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
  2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) člana nezavisna.

Materijal za Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

Informacije vezane za Ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me

Kontakt tel :  020 / 634-353

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKORA
Ljiljana Jokić Kapa, dipl.pravnik   s.r.

Ostale
Vijesti