Redovna Skupština akcionara AD OŽVS

Datum:

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 49, 50, 52 i člana 88 stav 1 tačka 19 Statuta Društva, Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva:

Redovnu Skupštinu akcionara 

AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica. 

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 29.06.2023.godine (četvrtak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva, za 2022. godinu. 
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih  izvještaja, za 2022. godinu. 
  3. Donošenje Politike naknada.
  4. Imenovanje nezavisnog revizora Društva, za 2023. godinu.

 

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

 

Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me 

 

Kontakt tel :  020 / 634-353

 

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Ljiljana Jokić Kapa, dipl.pravnik s.r.

Ostale
Vijesti