REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum:

Na osnovu  člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 49, 50, 52 i člana 88 stav 1 alineja 19  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica , Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica saziva:

 

REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA  ”ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA” PODGORICA

 

Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica. 

Redovna Skupština akcionara će se održati dana 29.06.2022.godine (srijeda) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 11:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim iskazima Društva, za 2021. godinu. 
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskih  izvještaja, za 2021. godinu. 
  3. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
  4. Izbor članova Odbora direktora Društva.
  5. Donošenje Politike naknada.
  6. Imenovanje nezavisnog revizora Društva, za 2022. godinu.

 

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova.

Materijal za Redovnu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

 

Informacije vezane za Redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me 

 

Kontakt tel :  020 / 634-353

 

          PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

               Prof. dr Tripko Draganić s.r.

Ostale
Vijesti