Vanredna Skupština akcionara AD OŽVS

Datum:

Na osnovu člana 135,136,149, 151 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br: 65/20, 146/21 i 004/24) , člana 66 i 88 stav 1 tačka 19 Statuta AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, Odbor direktora saziva:

VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Akcionarskog društva  ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

 

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica. 

Skupština akcionara će se održati dana 06.08.2024.godine (utorak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
  2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) člana nezavisna.

Materijal za Skupštinu akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me
Kontakt tel :  020 / 634-353

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
mr Predrag Burzanović,  s.r.

Ostale
Vijesti