Vanredna Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Datum:

Na osnovu člana 149 i 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 66 stav 2 tačka 2 alineja d  , Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva:

Vanrednu Skupštinu akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

Saziva se Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica. 

Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 15.03.2024.godine (petak) u sali za sastanke Društva, Trg Golootočkih žrtava br.13 Podgorica, sa početkom u 10:00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
  2. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkog listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova.

Materijal za Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnim jedinicama u Baru i Nikšiću.

Identifikacija akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom.

 

Informacije vezane za Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva  www.ozvs.me 

Kontakt tel :  020 / 634-353      

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Ljiljana Jokić Kapa s.r.

Ostale
Vijesti